Regulamin
ZAŁĄCZNIK NR 6 do Umowy
REGULAMIN AUKCJI
Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady przeprowadzania Aukcji
dotyczących sprzedaży rzeczy ruchomych. na rzecz podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą oraz konsumentów.
Spis treści
Artykuł 1.
Artykuł 2.
Artykuł 3.
Artykuł 4.
Artykuł 5.
Artykuł 6.
Artykuł 7.
Artykuł 8.
Artykuł 9.
Artykuł 10.
Artykuł 11.
Słownik pojęć 1
Postanowienia ogólne2
Podstawa prawna przeprowadzenia Aukcji. 3
Przedmiot Aukcji.
3
Warunki i zasady uczestnictwa w Aukcji. 3
Aukcja.
4
Zawarcie umowy
6
Opcja „Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa – jeżeli jest dostępna
Wydanie przedmiotu Aukcji i zasady odpowiedzialności 8
Dane osobowe
9
Postępowanie reklamacyjne 9
Słownik pojęć
Artykuł 1.
Aukcja
Aukcja z
minimalną
7
oznacza procedurę prowadzącą do wyboru nabywcy składnika
majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji według kryterium
wysokości ceny sprzedaży, nie niższej niż cena wywoławcza, o
ile została wskazana.
ceną
oznacza procedurę prowadzącą do wyboru nabywcy składnika
majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji według kryterium
wysokości ceny sprzedaży pod warunkiem, iż oferowana przez
nabywcę przedmiotu Aukcji jest równa lub wyższa od ustalonej
przez Spółkę ceny minimalnej, za którą Spółka zgadza się
sprzedać przedmiot Aukcji.
Cena
wywoławcza oznacza cenę składnika majątkowego, będącego przedmiotem
Aukcji od jakiej zaczyna się aukcja. Cena podana jest w wartości
brutto.
Firma oznacza podmiot, z którym Spółka zawarła umowę o współpracy
w
zakresie
współpracy
organizacyjnej
i
udostępnienia
technicznych środków do przeprowadzenia Aukcji na sprzedaż
rzeczy ruchomych;
Nabywca oznacza Uczestnika Aukcji, z którym Spółka zawiera umowę
sprzedaży składnika majątkowego, będącego przedmiotem
Aukcji.
Oferta oznacza oświadczenie woli złożone przez Uczestnika Aukcji
zmierzające
do
zawarcia
umowy
sprzedaży
składnika
majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji.
Pakiet
składników
majątkowych oznacza kilka składników majątkowych
technicznym i różnej wartości.
Postąpienie oznacza kwotę minimalnego podniesienia ceny zgłoszonej przez
Uczestnika Aukcji dla przebicia dotychczasowej oferty.
Regulamin oznacza niniejszy Regulamin.
o
różnym
stanie
1Spółka oznacza BZ WBK Leasing S.A., z siedzibą w Poznaniu (60-198)
przy ulicy Kolorowej 8, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026084
„Twoja
Oferta/Sprzedaż
Ofertowa” oznacza tryb przeprowadzania Aukcji, w którym Uczestnik Aukcji
składa oświadczenie woli, stanowiące wiążącą Uczestnika ofertę
zawarcia umowy sprzedaży składnika majątkowego, będącego
przedmiotem Aukcji za określoną przez Uczestnika cenę nabycia,
składanego pod warunkiem nie zawarcia umowy sprzedaży
w toku Aukcji. Spółka jest uprawniona, ale nie jest zobowiązana
do zawarcia umowy sprzedaży składnika majątkowego za cenę
ujawnioną w opcji „Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa”.
Uczestnik Aukcji oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność
do czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jest
uprawniona do nabywania praw i zaciągania zobowiązań
we własnym imieniu, biorącą udział w Aukcji.
Umowa
sprzedaży oznacza umowę, która zostaje zawarta z momentem udzielenia
przybicia dla najwyższej oferty, które następuje w momencie
zakończenia Aukcji zgodnie z jej warunkami, przy czym
w przypadku Nabywców nie będących konsumentami umowa ta
jest zawarta pod warunkiem rozwiązującym braku zapłaty ceny
sprzedaży lub odbioru składnika majątkowego w terminie.
Wadium oznacza kwotę, której wpłata warunkuje udział w Aukcji
Konsument oznacza konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r.
kodeks cywilny.
Artykuł 2.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania Aukcji na sprzedaż przez
Spółkę jej składników majątkowych.
2. Ogłoszenie lub warunki przeprowadzania Aukcji określone w niniejszym
Regulaminie mogą zostać zmienione przez Spółkę. Informacja o zmianie
ogłoszenia lub warunków Aukcji powinna zostać podana do wiadomości publicznej,
w sposób wskazany w artykule 5 Regulaminu.
3. Celem Aukcji jest wybór najbardziej korzystnej dla Spółki oferty przedstawionej
przez Uczestnika przetargu na sprzedaż składników majątkowych, o których mowa
w ust. 1.
4. Celem Aukcji jest zawarcie umowy sprzedaży, będącego przedmiotem Aukcji
składnika majątkowego z Uczestnikiem Aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę za
składnik majątkowy lub pakiet składników majątkowych.
5. Organizatorem Aukcji jest Spółka, która przy przygotowaniu i przeprowadzeniu
Aukcji oraz wydaniu przedmiotu Aukcji wraz z dokumentacją (o ile występuje),
posługuje się Firmą na podstawie zawartej umowy o współpracy.
6. Spółka może odwołać ogłoszoną Aukcję w każdej chwili. Informacja o odwołaniu
Aukcji powinna zostać podana do wiadomości publicznej, w sposób wskazany
w artykule 5 Regulaminu.
Artykuł 3.
Podstawa prawna przeprowadzenia Aukcji.
1. Aukcje przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem oraz przepisami kodeksu
cywilnego.
22. Decyzję o formie sprzedaży podejmuje Spółka, zamieszczając w ogłoszeniu
informację o rodzaju procedury.
Artykuł 4.
Przedmiot Aukcji.
1. Przedmiotem Aukcji są składniki majątkowe stanowiące własność Spółki. Spółka
oświadcza, że jest uprawniona do dysponowania składnikami majątkowymi
będącymi przedmiotem Aukcji, że składniki te nie są obciążone prawami na rzecz
osób trzecich oraz że nie posiadają wad prawnych i nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem są dane składniki majątkowe. Spółka ponosi
odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość dokumentów dot. składników
majątkowych będących przedmiotem Aukcji.
2. Składniki majątkowe będące przedmiotem Aukcji można oglądać w miejscu
i w godzinach wskazanych w ogłoszeniu o Aukcji.
3. Spółka nie udziela gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane składniki majątkowe
i nie świadczy usług posprzedażowych. Wobec nabywców nie będących
konsumentami wyłączona jest odpowiedzialność Spółki za wady rzeczy sprzedanej
z tytułu rękojmi oraz odpowiedzialność Spółki na zasadach ogólnych.
4. Wszystkie publikowane opisy i dokumenty dotyczące sprzedawanych składników
majątkowych, mają wyłącznie charakter poglądowy. Publikowane wyceny, opisy,
ekspertyzy, zdjęcia i inne, nie stanowią elementu oznaczenia lub technicznego
opisu rzeczy, ani stanu ich wyposażenia, kompletności, zużycia czy uszkodzeń.
5. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem składników
majątkowych będących przedmiotem Aukcji i weryfikacji stanu technicznego,
stopnia kompletności, wyposażenia.
6. Spółka i Firma nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne składników
majątkowych będących przedmiotami Aukcji.
7. Każdy Uczestnik biorący udział w aukcji oświadcza, że zweryfikował stan
techniczny pojazdu w miejscu jego przechowania przed złożeniem oferty zakupu.
Potwierdza ponadto, że podstawowym źródłem informacji o stanie pojazdu jest
jego osobista weryfikacja dokonana w miejscu przechowywania pojazdu a co za
tym idzie oświadcza, że zna sten techniczny pojazdu.
Artykuł 5.
Warunki i zasady uczestnictwa w Aukcji.
1.
Ogłoszenie o Aukcji podaje się do publicznej wiadomości przynajmniej w jeden
ze wskazanych poniżej sposobów:
a)
zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki,
b)
zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Firmy,
c)
e – mailing.
O sposobie ogłoszenia decyduje Spółka.
2.
W ogłoszeniu o Aukcji podaje się:
a)
informację o Spółce jako organizatorze Aukcji,
b)
informację o rodzaju postępowania,
c)
informację o Firmie działającej na rzecz Spółki i wspomagającej
techniczną stronę organizowanej Aukcji,
d)
informację
o
miejscu
zamieszczenia
regulaminu
Aukcji
i możliwości zapoznania się z nim,
e)
informacje
dotyczące
składników
majątkowych
będących
przedmiotem Aukcji w tym: szczegółowy opis oraz cenę wywoławczą
wskazaną przez Spółkę,
f)
wskazanie miejsca i terminów, w których można oglądać składniki
majątkowe stanowiące przedmiot Aukcji,
g)
informację, iż wszelkie pytania o informacje i wyjaśnienia
odnośnie składnika majątkowego stanowiącego przedmiot Aukcji należy
kierować do Firmy,
3h)
termin, miejsce i warunki Aukcji, w tym wysokość Wadium (jeżeli
jest wymagane), termin i sposób jego wniesienia, pouczenie o skutkach
uchylenia się od zawarcia umowy, termin zapłaty ceny sprzedaży.
3.
W Aukcji mogą brać udział Uczestnicy. Jeśli jest wymagane Wadium, w Aukcji
mogą bać udział Uczestnicy po wniesieniu Wadium w określonej wysokości
i w wyznaczonym terminie.
4.
Uczestnik Aukcji zobowiązany jest do wniesienia Wadium (jeżeli jest wymagane)
na rachunek Firmy prowadzony przez Bank BZWBK S.A. w terminie i wysokości
wskazanych w ogłoszeniu.
5.
Jeżeli Uczestnik Aukcji nie uiści kwoty nabycia zgłoszonej w Aukcji lub uchyli się
od zawarcia umowy sprzedaży składnika majątkowego, będącego przedmiotem
Aukcji, traci wpłacone Wadium, które Spółka jest uprawniona zachować. W czasie
trwania Aukcji zakazane jest zawieranie jakichkolwiek porozumień mogących mieć
wpływ na prawidłowość jej przebiegu. W przypadku niezastosowania się do
powyższych wymogów Spółka i Firma zastrzegają sobie prawo do zawieszenia lub
pozbawienia prawa Uczestnika Aukcji do uczestniczenia w Aukcjach.
6.
Podmiot dopuszczony do Aukcji powinien zadbać o odpowiednie umocowanie i
prawidłowe pełnomocnictwo dla swojego przedstawiciela. Ewentualne wątpliwości,
co do umocowania pełnomocnika, w trosce zapewnienia bezpieczeństwa obrotu
gospodarczego będą rozstrzygane na niekorzyść Uczestnika Aukcji. Uczestnik
Aukcji nie może udostępniać konta osobom trzecim. W przypadku udzielenia
dostępu do konta osobie trzeciej, która nie posiada uprawnień do składania
oświadczeń woli w imieniu Uczestnika Aukcji Spółka ani Firma nie ponoszą za to
odpowiedzialności i są uprawnione do uchylenia rejestracji oraz pełnego
egzekwowania swoich praw zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Jednocześnie
wszystkie oferty złożone przez nieupoważnione osoby są wiążące dla Uczestnika
Aukcji, co oznacza, iż przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za oferty
złożone za pośrednictwem swojego konta przez osoby nieuprawnione.
7.
Spółka i Firma może odmówić uczestnictwa w Aukcji podmiotom, które
wcześniej nie wywiązały się ze swoich zobowiązań względem Spółki lub Firmy,
bądź w inny sposób naruszyły Regulamin lub nie przestrzegają bądź naruszają
inne ogólnie przyjęte normy zachowania.
8.
Uczestnicy Aukcji odpowiadają za szkody powstałe w trakcie trwania Aukcji na
zasadach ogólnych.
9.
Spółka i Firma nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia
w uczestnictwie w Aukcji drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej
witryny transakcyjnej, o ile utrudnienia wynikały z przyczyn technicznych, na
które Spółka ani Firma nie miały wpływu.
10. Uczestnicy Aukcji przyjmują do wiadomości, że prawidłowe działanie
internetowej witryny transakcyjnej wymaga zainstalowania przez Uczestnika
Aukcji odpowiedniej przeglądarki internetowej. Minimalne wymogi w tym zakresie
będą podawane w panelu do logowania. Spółka i Firma nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności w przypadku korzystania przez Uczestnika Aukcji z innej niż
zalecana przeglądarki internetowej.
Artykuł 6.
Aukcja.
1. Aukcja odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o Aukcji. Czas
trwania Aukcji ustala Spółka.
2. Aukcja może mieć formę:
- Aukcji internetowej online, gdzie kryterium wyboru oferty jest kryterium ceny –
aukcję wygrywa Uczestnik oferujący najwyższą cenę zakupu składnika
majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji, jednak nie niższą niż cena
wywoławcza, jeżeli została określona, albo
3. -Aukcji z ceną minimalną, która zmierza do wyboru nabywcy składnika
majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji według kryterium wysokości ceny
sprzedaży pod warunkiem, iż oferowana przez nabywcę cena jest równa lub
wyższa od ustalonej przez Spółkę ceny minimalnej za którą Spółka zgadza się
sprzedać składnik majątkowy, będący przedmiotem Aukcji. Aukcja z ceną
4minimalną jest oznaczona w systemie poprzez uwidocznienie informacji "cena
minimalna nie została osiągnięta", wyświetlanej aż do czasu złożenia przez
któregokolwiek z Uczestników Aukcji oferty równej lub wyższej niż cena
minimalna. Wysokość ceny minimalnej nie jest widoczna dla Uczestników Aukcji.
Oferty niższe od ceny minimalnej złożone w trakcie Aukcji nie będą brane pod
uwagę przy ustalaniu jej wyniku. Z zastrzeżeniem opisanych w tym punkcie
odmienności Aukcji z ceną minimalną stosuje się do niej zasady przeprowadzania
Aukcji opisane w Regulaminie.
4. Warunkiem uczestnictwa w Aukcji może być wniesienie Wadium w wysokości
określonej w ogłoszeniu o Aukcji.
5. Udział w Aukcji jest możliwy po:
a)
wpłaceniu Wadium, o ile taki obowiązek został wskazany w
ogłoszeniu o Aukcji;
b)
dokonaniu
rejestracji
Uczestnika,
co
następuje
po
wypełnieniu i wysłaniu przez Uczestnika formularza rejestracyjnego
znajdującego się na stronie internetowej Firmy
c)
przystąpieniu do wybranej Aukcji przez zarejestrowanego
Uczestnika. Przystępując do wybranej Aukcji Uczestnik oświadcza, że
zapoznał się z niniejszym Regulaminem i warunkami Aukcji określonymi
w ogłoszeniu i w pełni je akceptuje oraz że udostępniono mu Politykę
przetwarzania danych osobowych przyjętą przez Spółkę.
6. W Aukcji nie mogą uczestniczyć:
a)
pracownicy Firmy organizującej aukcję,
b)
rzeczoznawcy współpracujący ze Spółką,
c) pracownicy Spółki oraz ich rodziny, tj. małżonek/małżonka, wstępni, zstępni,
rodzeństwo, małżonkowie wstępnych lub zstępnych, małżonkowie
rodzeństwa, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7. Firma działając w imieniu Spółki ma prawo weryfikacji ofert pod kątem ich
zgodności z formularzem zgłoszeniowym i Regulaminem. Oferta, która nie spełnia
wymogów określonych w Regulaminie, może zostać odrzucona.
8. Uczestnik może brać aktywny udział w Aukcji wyłącznie po zalogowaniu się do
portalu internetowego.
9. Uczestnicy Aukcji zgłaszają online przez Internet kolejne postąpienia ceny.
10. Wysokość jednego postąpienia nie może być niższa niż 100,- zł.
11. W Aukcji internetowej Uczestnik może skorzystać z opcji automatycznego
dokonywania postąpień przez system, w granicach określonej przez Uczestnika
kwoty maksymalnej (limitu). Uczestnik deklaruje kwotę maksymalną (limit), jaką
gotowy jest zapłacić za składnik majątkowy będący przedmiotem Aukcji,
natomiast system automatycznie ustali ofertę Uczestnika na takim poziomie, który
pozwoli przebić oferty pozostałych Uczestników o kwotę minimalnego postąpienia,
nie przekraczając jednak zadeklarowanej przez Uczestnika kwoty maksymalnej
(limitu). Jeżeli system automatycznego postąpienia nie będzie w stanie dokonać
postąpienia, z uwzględnieniem wartości przyjętego dla danej Aukcji minimalnego
postąpienia, w stosunku do innej zgłoszonej i w danym momencie najwyższej
oferty, wówczas system automatycznego postąpienia dokonuje jedynie zgłoszenia
oferty równej tej innej najwyższej w danym momencie zgłoszonej ofercie pod
warunkiem, że nie przekracza ona ustawionej kwoty maksymalnej (limitu) –
w takiej sytuacji, jeżeli oferta osoby trzeciej była ofertą zgłaszaną bez
skorzystania z systemu automatycznego postąpienia, przyjmuje się, że oferta
wyrównująca zaoferowaną cenę zgłoszona przez Uczestnika z wykorzystaniem
systemu automatycznego postąpienia jest ofertą wcześniejszą (z uwagi na
wpisanie przez Uczestnika wcześniej limitu w automatycznym systemie) i jako
taka jest ofertą korzystniejszą (wyższą).
Uczestnik może dokonać zmiany kwoty maksymalnej (limitu), jednakże nie może
on wskazać kwoty niższej niż najwyższa kwota oferowana w danym momencie
przez innego Uczestnika powiększona o wartość minimalnego postąpienia.
12. Jeżeli kilku Uczestników zaproponowało tę samą cenę wygrywa ten Uczestnik,
który złożył ofertę jako pierwszy.
13. Do przeprowadzenia Aukcji wystarcza przystąpienie jednego Uczestnika.
14. Nie istnieje możliwość wycofania oferty zakupu przez Uczestnika Aukcji.
515. Oferowane przez Uczestnika Aukcji ceny są informacjami jawnymi, a najwyższa
oferowana cena jest uwidoczniona w systemie.
16. Aukcję wygrywa ten Uczestnik, który przed zamknięciem Aukcji zaoferował
najwyższą cenę.
17. Aukcję kończy się w terminie i o godzinie wskazanej w ogłoszeniu.
18. Aukcja jest ważna, jeżeli chociaż jeden Uczestnik dokonał postąpienia w stosunku
do ceny wywoławczej. Aukcję uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym,
jeżeli żaden Uczestnik nie dokonał postąpienia.
19. Wadium wpłacone przez Uczestnika Aukcji, który ją wygrał zalicza się na poczet
ceny sprzedaży przedmiotu Aukcji, chyba że Uczestnik oświadczył o pozostawieniu
Wadium na poczet innych Aukcji organizowanych przez Spółkę - w takim
przypadku Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny sprzedaży na rzecz
Spółki nie odliczając od niej kwoty pozostawionego Wadium. Pozostałym
Uczestnikom Aukcji Wadium zwraca się w terminie 14 dni po rozstrzygnięciu
Aukcji, a jeżeli nie doszło do Aukcji – niezwłocznie po podaniu informacji o ich
odwołaniu, chyba że Uczestnik oświadczył o pozostawieniu Wadium na poczet
innych Aukcji organizowanych przez Spółkę.
20. Jeżeli aukcja zakończyła się wynikiem negatywnym, może zostać przeprowadzona
następna aukcja, przy czym Spółka może zmienić warunki wywoławcze w tym
wysokość ceny wywoławczej.
21. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany oferowanych pakietów składników
majątkowych przed rozpoczęciem Aukcji.
22. Po zakończeniu aukcji Firma skontaktuje się ze Spółką i zaproponuje
przeprowadzenie transakcji za kwotę wskazaną w najwyższej Oferowanej Cenie
Zakupu. Spółka zobowiązana jest podjąć decyzję w ciągu 2 dni roboczych. Jeżeli
Spółka wyrazi zgodę na zaoferowaną cenę, Nabywca nabywa pojazd. O decyzji
Spółki, Firma poinformuje Nabywcę drogą e-mailową, na wskazany adres e-mail w
formularzu rejestracyjnym przez Nabywcę, najpóźniej 1 dzień roboczy po
otrzymaniu decyzji od Spółki. W przypadku niepodjęcia przez Spółkę decyzji co do
zawarcia transakcji w terminie dwóch dni roboczych, Firma poinformuje o tym
Nabywcę drogą e-mailową. Po otrzymaniu powyższej informacji Nabywca
przestaje być związany swoją ofertą kupna, a ewentualne zawarcie transakcji za
kwotę wskazaną w Oferowanej Cenie Zakupu może nastąpić jedynie za zgodą obu
Stron – Spółki i Nabywcy. W takiej sytuacji żadna ze Stron nie jest jednak
zobligowana do zawarcia transakcji.
23. Okres między zakończeniem aukcji a otrzymaniem przez Nabywcę w sposób
wskazany w ust. 22 powyżej, informacji o przyjęciu przez Spółkę oferowanej ceny
zakupu nie może przekroczyć 3 dni roboczych. Nabywca jest związany złożoną w
drodze aukcji oferowaną ceną zakupu przez okres 3 dni roboczych od dnia
zakończenia aukcji.
24. Firma jest uprawniona do wstrzymania czynności wskazanych w pkt. 22 w
przypadku, gdy Nabywca nie uregulował należności prowizyjnej względem Firmy.
25. Złożenie najwyższej Oferowanej Ceny Zakupu nie skutkuje zawarciem umowy
sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w przypadku akceptacji
Oferowanej Ceny Zakupu przez Spółkę. Firma może wycofać pojazd z aukcji bez
podania przyczyny. Aukcja może zakończyć się (może zostać zamknięta) bez
wyboru jakiejkolwiek oferty.
26. W przypadku wątpliwości, co do przebiegu i zakończenia danej Aukcji, prowadzący
Aukcję może zadecydować o jej unieważnieniu, a następnie powtórzeniu od
samego początku lub od jej określonego i niebudzącego wątpliwości momentu.
27. Prowadzący Aukcję rozstrzyga bieżące spory w trakcie trwania Aukcji. Na decyzję
prowadzącego Aukcję przysługuje reklamacja. Reklamacja powinna być zgłoszona
do Firmy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: centa@centa.pl w
terminie dwóch godzin po zakończeniu Aukcji. Reklamacje zgłoszone po upływie
powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dotyczące danej Aukcji
rozpatrzone będą w pierwszym dniu roboczym po dacie zakończenia Aukcji, której
reklamacja dotyczy. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Uczestnikom na
adres poczty elektronicznej, z której wpłynęła reklamacja.
6Artykuł 7.
Zawarcie umowy
1. Umowa sprzedaży przy Aukcji zostaje zawarta z momentem udzielenia zgody
Firmy na złożoną przez Nabywcę najwyższą ofertę, która następuje w momencie
zakończenia Aukcji zgodnie z jej warunkami. W przypadku Nabywców niebędących
konsumentami umowa sprzedaży zawarta jest pod warunkiem rozwiązującym
braku zapłaty ceny lub odbioru składnika majątkowego w terminie.
2. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty całej ceny sprzedaży (kwota brutto)
składnika majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji najpóźniej w dniu jego
odbioru, który to odbiór winien nastąpić w terminie 7 dni od dnia opłacenia
dostarczonej przez Firmę, Nabywcy faktury proforma za zakupiony pojazd , przy
czym datą wpłaty jest data wpływu całej ceny sprzedaży na rachunek bankowy
wskazany w przesłanym dokumencie.
W przypadku, gdy Nabywca uiści na rzecz Spółki jakąkolwiek kwotę przed
odbiorem składnika majątkowego, kwota ta traktowana będzie jako
zabezpieczenie wykonania przez Nabywcę obowiązku zapłaty ceny sprzedaży, przy
czym jeśli Nabywca:
- nie dokona zapłaty ceny sprzedaży najpóźniej w dniu odbioru (ale przed
odbiorem) składnika majątkowego będącego przedmiotem Aukcji, kwota
wpłacona tytułem zabezpieczenia zostanie potrącona przez Spółkę
z należnością z tytułu ceny sprzedaży; potrącenie nastąpi w dniu odbioru
składnika majątkowego przez Nabywcę,
- dokona zapłaty ceny sprzedaży w dniu odbioru składnika majątkowego (ale
przed odbiorem), Spółka dokona na rzecz Nabywcy zwrotu kwoty wpłaconej
wcześniej tytułem zabezpieczenia; zwrot nastąpi w terminie 3 dni od daty
odbioru składnika majątkowego przez Nabywcę.
3. Odbiór pojazdu może nastąpić po podpisaniu dokumentu potwierdzającego
warunki umowy sprzedaży (odbioru), oświadczenia o wypowiedzeniu OC (jeżeli
dotyczy) oraz dokumentów związanych z realizacją obowiązków wynikających z
Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2010 nr 46, poz. 276 z późn. zm.). Jedyną
akceptowalną przez Spółkę formą płatności ceny sprzedaży jest przelew bankowy
na numer rachunku wskazany przez Firmę informującą Uczestnika o wygraniu
Aukcji.
W odniesieniu do Nabywców nie będących konsumentami, w przypadku braku
zapłaty ceny sprzedaży lub odbioru składnika majątkowego w terminie, umowa
sprzedaży rozwiązuje się w dniu upływu terminu zapłaty ceny sprzedaży i odbioru
składnika majątkowego a Spółka jest uprawniona do ponownego wystawienia
przedmiotu na Aukcję.
4. Jeżeli Uczestnik, który wygrał Aukcję, nie stawi się osobiście lub przez prawidłowo
umocowanego pełnomocnika w celu odebrania składnika majątkowego
w uzgodnionym miejscu i terminie lub nie zapłaci ceny w terminie, Spółka może:
a) Odstąpić od zawartej umowy sprzedaży (nie dotyczy Nabywców nie
będących konsumentami, gdyż w tych przypadkach umowa sprzedaży
rozwiązuje się zgodnie z postanowieniami artykułu 8 pkt 3, tj. bez
składania przez Spółkę jakiegokolwiek oświadczenia, w tym oświadczenia
o odstąpieniu od umowy sprzedaży);
b) Podjąć decyzję o niedopuszczeniu tego Uczestnika do kolejnych Aukcji
organizowanych przez Spółkę;
c) za pośrednictwem Firmy może skierować ofertę sprzedaży do Uczestnika,
który złożył drugą co do wysokości ofertę zakupu.
5. Cena osiągnięta w Aukcji stanowi cenę brutto nabycia składnika majątkowego.
6. Na wniosek uczestnika, który wygrał aukcję (Nabywca) i jest zobowiązany
do zapłaty całości ceny sprzedaży, Spółka dopuszcza możliwość sfinansowania
zakupu rzeczy przez podmiot trzeci (instytucja finansowa), z zastrzeżeniem, że
w przypadku umowy leasingu, wartość netto ceny sprzedaży rzeczy ustalona
w wyniku Aukcji stanowi wartość netto umowy leasingu (przedmiotu leasingu).
7Opcja „Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa – jeżeli
jest dostępna
Artykuł 8.
1. Spółka może uruchomić opcję „Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa”, informacja o
tym znajdzie się w ogłoszeniu o Aukcji.
2. Złożone w ramach opcji „Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa” oferty Uczestników
nabycia składnika majątkowego stanowią ich wiążące oświadczenia o gotowości
zawarcia umowy sprzedaży dotyczące licytowanych przedmiotów za cenę
ujawnioną w treści Twojej Oferty. Do zawarcia umowy sprzedaży w oparciu o
ofertę złożoną w trybie opcji „Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa” dochodzi tylko w
drodze wyraźnego powiadomienia Uczestnika przez Spółkę za pośrednictwem
Firmy o akceptacji jego oferty.
3. Złożona w ramach opcji „Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa” oferta Uczestnika:
a)
staje się wiążącą Uczestnika ofertą pod warunkiem, iż nie dojdzie
do zawarcia umowy sprzedaży składnika majątkowego w toku Aukcji lub
Uczestnik, który zawarł umowę sprzedaży w toku Aukcji nie uiścił ceny
sprzedaży w określonym terminie;
b)
przestaje wiązać Uczestnika, który ją złożył po upływie 14 dni licząc od dnia
zakończenia Aukcji.
4. Z przeprowadzonej oceny ofert składanych w ramach opcji „Twoja
Oferta/Sprzedaż Ofertowa”, Firma sporządza protokół, który stanowi podstawę
decyzji Spółki w zakresie zawarcia umowy sprzedaży składnika majątkowego.
5. Spółka jest uprawniona, ale nie zobowiązana, do wyboru w okresie kiedy mają
one charakter wiążący jednej ze złożonych w ramach opcji „Twoja
Oferta/Sprzedaż Ofertowa” ofert nabycia składników majątkowych, o czym za
pośrednictwem Firmy powiadomi Uczestnika składającego „Twoją Ofertę”.
Przesłanie przez Firmę w imieniu Spółki oświadczenia o wyborze „Twojej Oferty”
Uczestnika w terminie jej ważności stanowi zawarcie umowy sprzedaży danego
składnika majątkowego. Do zawartej umowy stosuje się odpowiednio
postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności artykułu 8 i 10.
Wydanie
odpowiedzialności
Artykuł 9.
przedmiotu
Aukcji
i
zasady
1. Przedmiot Aukcji zostanie wydany Nabywcy nie wcześniej niż po wywiązaniu się ze
wszystkich warunków złożonej oferty, a w szczególności po zapłaceniu ceny
i podpisaniu dokumentu potwierdzającego warunki umowy sprzedaży (odbioru)
oraz dostarczeniu dokumentów związanych z realizacją obowiązków wynikających
z Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2010 nr 46, poz. 276 z późn. zm.) i potwierdzeniu
zapoznania się z przyjętą przez Spółkę Polityką przetwarzania danych osobowych.
Koszty zawarcia umowy sprzedaży i odbioru przedmiotu ponosi Uczestnik Aukcji.
2. Nieodebranie przedmiotu Aukcji przez Nabywcę niebędącego konsumentem
w terminie określonym w niniejszym Regulaminie może spowodować naliczenie
takiemu Nabywcy opłat za przechowywanie według obowiązujących w Firmie
stawek za każdą rozpoczętą dobę (cennik zamieszczony jest na stronie
internetowej Firmy)
3. Uczestnik Aukcji będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić
od umowy sprzedaży przedmiotu bez podania przyczyny, składając Spółce
oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży (wzór oświadczenia
o odstąpieniu od umowy sprzedaży, który Uczestnik Aukcji będący konsumentem
może wykorzystać, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
4. Bieg terminu odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia
rzeczy w posiadanie przez Uczestnika Aukcji będącego konsumentem lub
umocowaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Uczestnika Aukcji będącego
konsumentem ma on obowiązek zwrócić przedmiot Spółce, tj. przekazać go
Firmie, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od
8umowy. Do zachowania terminu wystarczy przekazanie przedmiotu Firmie przed
jego upływem. Uczestnik Aukcji będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty
zwrotu przedmiotu i odpowiada tylko za zmniejszenie jego wartości wynikające
z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego
charakteru, cech i funkcjonowania. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem ceny
sprzedaży do czasu otrzymania przedmiotu lub do czasu dostarczenia dowodu
jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. W przypadku, gdy Nabywcą jest podmiot z kraju Unii Europejskiej innego niż
Spółka, dla zawarcia umowy sprzedaży wymagane jest złożenie oświadczenia, że
nabywany na Aukcji składnik majątkowy zostanie wywieziony z terytorium Polski.
7. W przypadku, gdy Nabywcą jest podmiot spoza obszaru Unii Europejskiej,
wymagane dla zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez niego kaucji w
wysokości należnego podatku VAT. Depozyt jest natychmiast zwracany po
otrzymaniu przez Spółkę wypełnionej i potwierdzonej przez Urząd Celny kraju
członkowskiego Unii Europejskiej oraz przetłumaczonej przez tłumacza
przysięgłego na język polski deklaracji wywozowej.
8. Firma każdorazowo będzie informowała Spółkę, gdy Nabywca będzie spoza
obszaru Unii Europejskiej.
Artykuł 10.
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Aukcji/ Nabywcy/ reprezentanta
jest Spółka.
2. Udostępnienie danych osobowych Uczestnika Aukcji/ Nabywcy/ reprezentanta ma
charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia do
uczestnictwa w Aukcji lub Aukcji z ceną minimalną i zawarcia umowy sprzedaży.
Dane te przetwarzane są przez Spółkę w szczególności w celu:
- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie,
- realizowania obowiązków Spółki wynikających z Ustawy z dnia 16 listopada
2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę zawarte są w przyjętej w
Spółce i udostępnionej Uczestnikowi Aukcji/ Nabywcy/ reprezentantowi Polityce
przetwarzania danych osobowych, dostępnej również na stronie internetowej
www.leasing24.pl.Niezależnie od czynności podejmowanych przez Spółkę,
Uczestnik Aukcji/Nabywca/reprezentant poinformuje inne osoby, których dane
osobowe są przekazywane do Spółki na potrzeby uczestniczenia w Aukcji lub
Aukcji z ceną minimalną oraz w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, o
zasadach przetwarzania danych osobowych i o udostępnionej przez Spółkę
Polityce przetwarzania danych osobowych.
Artykuł 11.
Postępowanie reklamacyjne
W przypadku gdy w następstwie złożonej reklamacji spór nie został rozwiązany
Uczestnikowi
będącemu
osobą
fizyczną
przysługuje
możliwość
skorzystania
z pozasądowego rozwiązania sporu pomiędzy Uczestnikiem Aukcji a Spółką. W tym celu
Uczestnik Aukcji będący osobą fizyczną może się zwrócić o wszczęcie postępowania
w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Rzecznika Finansowego, który jest
właściwym dla Spółki podmiotem uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania,
zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823 ze zm.) oraz ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2270 t.j.).
Artykuł 12. Obowiązywanie Regulaminu.
1. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
2. Do Aukcji lub Aukcji z ceną minimalną niezakończonych do dnia 24 maja 2018 r.
stosuje się Regulamin w brzmieniu dotychczasowym.
9Kontakt do Rzecznika Finansowego:
Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa
email: biuro@fr.gov.pl
www: https://rf.gov.pl/
..................................................
Firma
.................................................
Spółka
Załącznik nr 1 do regulaminu aukcji
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY przez Nabywcę będącego
konsumentem
(formularz ten należy wypełnić i przesłać Spółce tylko w przypadku chęci odstąpienia
od umowy przez Nabywcę będącego konsumentem)
– Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę Spółki, pełny adres pocztowy oraz, o ile
są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*) ..............................
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko Nabywcy (-ów) będącego (-ych) konsumentem (-ami)
– Adres Nabywcy (-ów) będącego (-ych) konsumentem (-ami)
– Podpis Nabywcy (-ów) będącego (-ych) konsumentem (-ami) (tylko jeżeli formularz
jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) niepotrzebne skreślić
10