Regulamin

REGULAMIN AUKCJI CENTA.PL

obowiązujący od dnia 02.08.2013 r.

Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady aukcji prowadzonych w celu sprzedaży z licytacji rzeczy z notowaniami oferowanych cen publikowanymi na witrynie internetowej pod adresem http://www.centa.pl.

Serwis aukcyjny Centa.pl przeznaczony jest wyłącznie dla osób, których uczestnictwo w aukcjach i nabywanie przedmiotów oferowanych na aukcjach, jest bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Z udziału w aukcjach i transakcjach sprzedaży przedmiotów oferowanych na aukcjach, wyłączone są osoby, występujące w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego tj. osoby fizyczne dokonujące takich czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 1.

Słownik pojęć.

Ilekroć w treści niniejszego regulaminu stosowane są pojęcia zdefiniowane poniżej, należy nadawać im znaczenie zgodne z treścią poniższych definicji.

1. Aukcja – procedura zawierania umowy sprzedaży poszczególnej rzeczy za pośrednictwem licytacyjnych notowań oferowanych cen publikowanych na witrynie internetowej pod adresem http://www.centa.pl, z tym jednak zastrzeżeniem, że wydanie rzeczy i przejście prawa własności do rzeczy nastąpi po zapłacie całości ceny na rzecz sprzedającego. Wynikiem aukcji jest wyłonienie uczestnika nabywającego oferowaną rzecz za zaproponowaną przez niego w toku aukcji najwyższą cenę [cenę zamknięcia], na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Cena wywołania – ustalona przez sprzedającego i opublikowana przez Centa.pl najniższa cena sprzedaży rzeczy w ramach poszczególnej edycji aukcji.

3. Cena zamknięcia – najwyższa cena sprzedaży rzeczy zaoferowana skutecznie przez uczestnika aukcji w ramach danej aukcji, w wysokości co najmniej równej:

- cenie wywołania, o ile cena wywołania została opublikowana dla danej aukcji,

- lub cenie minimalnej, o ile cena wywołania nie została ustanowiona dla danej aukcji.

4. Cena minimalna – najniższa cena sprzedaży rzeczy akceptowalna przez sprzedającego, która to cena przed rozpoczęciem aukcji będzie podana do wiadomości wyłącznie Centa.pl. W przypadku braku osiągnięcia podczas aukcji ceny minimalnej Centa.pl poinformuje o tym uczestników i aukcja nie wywoła skutku sprzedaży oferowanej rzeczy.

5. Centa.pl - Centa.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, przy ul. Kamienna 23, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000129993, działająca w zakresie stałego pośredniczenia na rzecz sprzedających przy zawieraniu umów sprzedaży z klientami na podstawie umów agencyjnych.

6. Edycja aukcji – składająca się z dwóch etapów, pierwszego zwanego otwartym etapem aukcji i drugiego zwanego zamkniętym etapem aukcji, część aukcji rozpoczynająca się każdorazowo od dnia wskazanego dla danej edycji aukcji na witrynie internetowej pod adresem http://www.centa.pl wraz z rozpoczęciem otwartego etapu poszczególnej edycji danej aukcji, a kończąca się wraz z zakończeniem zamkniętego etapu danej edycji aukcji.

W przypadku nieotrzymania przez Centa.pl podczas danej edycji aukcji skutecznej oferty zakupu rzeczy w wysokości równej lub wyższej od opublikowanej ceny wywołania, Centa.pl może przystąpić do wyznaczenia kolejnej edycji aukcji rozpoczynającej się w terminie, który w takim przypadku zostanie opublikowany na stronach internetowych pod adresem http://www.centa.pl wraz z opublikowaniem obowiązującej w jej trakcie ceny wywołania, która może być różna od ceny wywołania z poprzedniej edycji aukcji.

7. Otwarty etap aukcji - trwająca od dnia wskazanego dla danej aukcji na witrynie internetowej pod adresem http://www.centa.pl pierwsza faza poszczególnej edycji aukcji, rozpoczynająca się po opublikowaniu ceny wywołania lub informacji o braku jej obowiązywania podczas danej edycji aukcji, a kończąca się w dniu wskazanym na ww. witrynie o godzinie 12.00 w południe poprzez opublikowanie jej wyników. W przypadku skutecznego złożenia przez uczestników podczas otwartego etapu aukcji ofert, po upływie czasu trwania tego etapu, aukcja przechodzi w etap zamknięty, do którego kwalifikuje się trzech oferentów, którzy skutecznie złożyli najwyższe oferty zakupu z ceną sprzedaży rzeczy w wysokości równej lub wyższej od ceny wywołania. W przypadku, gdyby więcej niż jeden oferent złożył podczas otwartego etapu aukcji ofertę w takiej samej wysokości predystynującej do udziału w zamkniętym etapie aukcji, wówczas pierwszeństwo w udziale w zamkniętym etapie aukcji otrzyma oferent, który złożył taką ofertę najwcześniej. W przypadku nieotrzymania przez Centa.pl podczas otwartego etapu aukcji skutecznej oferty zakupu rzeczy w wysokości równej lub wyższej od opublikowanej ceny wywołania, aukcja ulega zakończeniu bez wyłonienia oferenta uprawnionego do zakupu rzeczy. Podczas otwartego etapu aukcji, Centa.pl publikować będzie wysokość aktualnej najwyższej oferty wraz z loginem uczestnika, który ją złożył. Publikowane będą też loginy wszystkich uczestniczących w aukcji uczestników oraz bieżące wysokości ich najwyższych ofert.

8. Zamknięty etap aukcji - ostatnia faza poszczególnej edycji aukcji rozpoczynająca się w dniu zakończenia otwartego etapu edycji aukcji dla danego przedmiotu o godz. 12.15 i trwająca do godz. 12.30 tego samego dnia. Centa.pl zawiadomi oferentów zakwalifikowanych do zamkniętego etapu aukcji poprzez opublikowanie loginów zakwalifikowanych oferentów na stronach internetowych pod adresem http://www.centa.pl. Podczas zamkniętego etapu aukcji każdy z zakwalifikowanych do niego oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty uczestników zamkniętego etapu aukcji wraz z loginami składających je uczestników będą publikowane na witrynie internetowej pod adresem http://www.centa.pl podczas jego trwania, a oferent, który złożył najwyższą ofertę zostaje zwycięzcą aukcji, o ile będzie ona co najmniej równa ustalonej przez sprzedającego cenie minimalnej. W przypadku braku skutecznego złożenia oferty podczas zamkniętego etapu aukcji, aukcję wygrywa oferent, który złożył najwyższą ofertę podczas otwartego etapu aukcji. W przypadku, gdyby więcej niż jeden oferent złożył podczas aukcji ofertę w takiej samej wysokości, wówczas pierwszeństwo przy wyłonieniu zwycięzcy otrzyma oferent, który złożył taką ofertę najwcześniej.

9. Publikacja - umieszczenie przez Centa.pl na stronach internetowych pod adresem http://www.centa.pl informacji dotyczących oznaczeń lub opisów rzeczy, miejsc ich przechowywania, notowanych cen, czasu trwania aukcji, bądź jakichkolwiek danych dotyczących umowy sprzedaży, w tym także postanowień niniejszego regulaminu, loginów poszczególnych uczestników aukcji oraz wysokości ofert składanych przez uczestników. Zamieszczane w ten sposób informacje są jawne w równym zakresie dla wszystkich uczestników aukcji i innych osób zainteresowanych rzeczami przeznaczonymi do sprzedaży.

10. Sprzedający - osoba dająca zlecenie pośrednictwa aukcji organizowanych przez Centa.pl w wyszukiwaniu oferentów, wyłanianiu nabywców oferujących najwyższą cenę i zawieraniu umów sprzedaży rzeczy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz w umowie zawartej z Centa.pl.

11. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest uprawniona do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, uczestnicząca w aukcjach organizowanych przez Centa.pl w celu nabycia rzeczy oferowanych przez sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, z zastrzeżeniem treści kolejnego zdania.

Serwis aukcyjny Centa.pl przeznaczony jest wyłącznie dla osób, których uczestnictwo w aukcjach i nabywanie przedmiotów oferowanych na aukcjach, jest bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Z udziału w aukcjach i transakcjach sprzedaży przedmiotów oferowanych na aukcjach, wyłączone są osoby występujące w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, tj. osoby fizyczne dokonujące takich czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2.

Przedmioty sprzedaży.

1. Centa.pl publikować będzie na swoich stronach internetowych pod adresem http://www.centa.pl oznaczenia lub opisy rzeczy stanowiących przedmiot poszczególnych aukcji, wskazania miejsc przechowywania rzeczy, w których to miejscach uczestnicy aukcji będą mogli zapoznać się z ich stanem technicznym, a także termin rozpoczęcia i zakończenia aktualnego etapu aukcji. W razie stwierdzenia nieprawidłowości publikowanych informacji istotnych dla przebiegu aukcji, Centa.pl skoryguje te informacje w miejscu ich dotychczasowej publikacji.

2. W razie publikacji przez Centa.pl wycen, opisów, ekspertyz, zdjęć lub szkiców dotyczących sprzedawanych rzeczy, przyjmuje się, że będą one publikowane wyłącznie w celach poglądowych. W żadnym razie opublikowane wyceny, opisy, ekspertyzy, zdjęcia lub szkice rzeczy nie będą stanowić elementu oznaczenia lub technicznego opisu rzeczy, ani stanu ich wyposażenia i stopnia jego kompletności, stopnia wyeksploatowania, zużycia czy uszkodzeń. Centa.pl nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne odmienne od rzeczywistego stanu faktycznego, wnioski dotyczące stanu oferowanych rzeczy, wyciągnięte przez uczestników aukcji na podstawie opublikowanych materiałów poglądowych. Przyjmuje się, iż jedynym miarodajnym źródłem informacji na temat stanu oferowanych rzeczy, w szczególności ich oznaczeń, opisu, wartości, wyposażenia i stopnia jego kompletności, stopnia wyeksploatowania, uszkodzeń jest osobista, naoczna weryfikacja stanu przedmiotu sprzedaży w miejscu jego przechowywania dokonana przez uczestnika aukcji przed złożeniem oferty zakupu.

3. Publikacja oznaczeń, opisów lub wycen rzeczy, nie zwalnia uczestników aukcji z konieczności dokładnej weryfikacji zgodności tych informacji w miejscu przechowywania rzeczy jeszcze przed złożeniem oferty zakupu.

4. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że rzeczy sprzedawane poprzez serwis aukcyjny Centa.pl w zdecydowanej większości są rzeczami używanymi uprzednio przez osoby trzecie, wobec czego w celu zapobieżenia ewentualnym przyszłym zastrzeżeniom dotyczącym stanu technicznego sprzedanych rzeczy, uczestnicy zobowiązani są do dokładnej weryfikacji stanu technicznego i stopnia kompletności wyposażenia rzeczy, których zakupem są zainteresowani i to jeszcze przed złożeniem oferty zakupu. Uczestnik poprzez złożenie oferty zakupu rzeczy oświadcza się wobec Centa.pl i sprzedającego, że akceptuje bezwarunkowo stan techniczny rzeczy i stopień kompletności jej wyposażenia.

5. W przypadku gdyby okazało się, że nabywana rzecz jest obciążona jakimkolwiek prawem osób trzecich, uczestnik nie może uchylić oświadczenia woli o złożeniu oferty zakupu, odstąpić od umowy sprzedaży lub odmówić bądź opóźnić momentu jej zawarcia i dokonania zapłaty, jeżeli sprzedający w terminie 20 dni roboczych od powzięcia takiej informacji zwolni sprzedawaną rzecz od ujawnionego obciążenia. Ewentualne roszczenia uczestnika aukcji związane z jego odstąpieniem od zawartej umowy sprzedaży lub brakiem jej prawidłowego wykonania kierowane będą wyłącznie do sprzedającego. Centa.pl nie będzie w żadnym przypadku wskazywana przez uczestnika aukcji jako strona sporu związanego z odstąpieniem uczestnika od umowy sprzedaży.

§ 3.

Przebieg aukcji.

1. W momencie rozpoczęcia otwartego etapu pierwszych dwóch edycji aukcji poszczególnej rzeczy, Centa.pl poinformuje uczestników aukcji o wysokości ustalonej przez sprzedającego ceny wywołania dla bieżącego otwartego etapu aukcji poprzez publikację tej ceny na swojej stronie internetowej przy opisie rzeczy. W momencie rozpoczęcia ostatniej, trzeciej edycji aukcji, Centa.pl informuje uczestników o zniesieniu minimalnej granicy wysokości uwzględnianych ofert zakupu tj. braku ceny wywołania albo o wysokości ustalonej przez sprzedającego ceny wywołania dla bieżącego otwartego etapu aukcji poprzez publikację tej ceny na swojej stronie internetowej przy opisie rzeczy.

2. Uczestnik aukcji w celu wzięcia w niej udziału winien uprzednio dokonać rejestracji i zalogowania się na witrynie internetowej pod adresem http://www.centa.pl, podając swoje pełne i prawdziwe dane wymagane w elektronicznych formularzach. Uczestnik aukcji jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Centa.pl, w tym na przekazanie jego wszelkich danych sprzedającemu oraz wyrazić zgodę na przesyłanie przez Centa.pl na podane przez uczestnika jego adresy elektroniczne informacji handlowych i świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. W razie złożenia w trakcie trwania otwartego etapu aukcji przez któregokolwiek z jej uczestników oferty z ceną wyższą od poprzedniej najwyższej zaoferowanej ceny, Centa.pl opublikuje obok opisu rzeczy ostatnią najwyższą cenę. W przypadku, gdy oferta zostaje przebita przez inną wyższą ofertę, która następnie zostanie unieważniona przez Centa.pl, publikowana jest najwyższa spośród ważnych ofert. Złożenie oferty zakupu rzeczy podczas aukcji jest dla uczestnika wiążące przez cały czas jej trwania i nie może zostać odwołane.

4. W razie złożenia przez uczestników aukcji ofert zakupu w równej wysokości, Centa.pl spośród ofert o równej wysokości wybierać będzie wcześniejszą skutecznie złożoną ofertę, publikując jednocześnie podczas aukcji login oferenta składającego taką wcześniejszą ofertę.

5. Składane przez uczestników aukcji oferty zakupu rzeczy będą brane pod uwagę dopiero z momentem złożenia przez uczestnika aukcji oświadczenia woli z ofertą zakupu wraz ze wskazaniem rzeczy i proponowanej przez niego ceny oraz uznaniem rachunku bankowego Centa.pl dokonaną przez uczestnika aukcji wpłatą wadium. Takie oświadczenie woli musi być złożone w formie pisemnej na elektronicznym formularzu publikowanym przez Centa.pl na jej stronie internetowej i potwierdzone poprzez zaznaczenie przez oferenta pola „licytuj”, a następnie dodatkowo potwierdzone poprzez zaznaczenie pola „potwierdzam”.

6. Przed złożeniem przez uczestnika oferty winien on wpłacić wymagane wadium, najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem danej edycji aukcji. Składający ofertę uczestnicy aukcji zobowiązani są do wpłacenia wadium w następujących wysokościach:

- 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych dla rzeczy z opublikowaną podczas otwartego etapu pierwszej edycji aukcji ceną wywołania w wysokości mniejszej niż 30.000,00 złotych ;

- 2.000,00 (dwa tysiące) złotych dla rzeczy z opublikowaną podczas otwartego etapu aukcji pierwszej edycji ceną wywołania mieszczącą się w przedziale od 30.000,00 złotych do 49.999,99 złotych;

- 3.000,00 (trzy tysiące) złotych dla rzeczy z opublikowaną podczas otwartego etapu pierwszej edycji aukcji ceną wywołania mieszczącą się w przedziale od 50.000,00 złotych do 99.999,99 złotych;

- 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych dla rzeczy z opublikowaną podczas otwartego etapu pierwszej edycji

aukcji ceną wywołania mieszczącą się w przedziale od 100.000,00 złotych do 199.999,99 złotych;

- 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych dla rzeczy z opublikowaną podczas otwartego etapu pierwszej edycji aukcji ceną wywołania w wysokości wyższej lub równej kwocie 200.000,00 złotych.

Po wpłacie wadium Uczestnik otrzyma od Centa.pl e-mail dopuszczający go do udziału w aukcji.

Centa.pl może zawrzeć ze stałymi uczestnikami aukcji umowę o ustanowienie kwoty depozytu utrzymywanego dla zabezpieczenia uiszczania wadium.

7. W przypadku złożenia przez uczestnika w toku jednej aukcji kolejnej oferty zakupu rzeczy w wysokości wyższej od poprzedniej jego oferty, uczestnik ten nie jest zobowiązany do wpłacania kolejnego wadium.

8. Oferty zakupu z propozycją ceny niższej od opublikowanej ceny wywołania nie będą brane pod uwagę w trakcie aukcji.

9. Poprzez złożenie oferty i zapłatę wadium, uczestnik potwierdza, że zapoznał się dokładnie z treścią niniejszego regulaminu oraz treścią publikowanego na internetowych stronach http://www.centa.pl wzoru umowy sprzedaży potwierdzającej nabycie przez uczestnika rzeczy z licytacji, a nadto oświadcza, iż akceptuje treść ich postanowień i przyjmuje wszelkie wynikające z nich zobowiązania. Uczestnik aukcji wyraża tym samym bezwarunkową zgodę na zawarcie ze sprzedającym umowy sprzedaży rzeczy na warunkach określonych w powołanym wzorze umowy sprzedaży, który zostanie uzupełniony o wskazanie koniecznych danych stron umowy, danych określających cenę sprzedaży, daty i miejsce odbioru rzeczy.

10. Nadto poprzez złożenie oferty i zapłatę wadium, uczestnik oświadcza, że zamierza nabyć daną rzecz w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, w związku z czym do udziału uczestnika w niniejszej aukcji oraz do ewentualnej umowy sprzedaży zastosowanie znajdą przepisy regulujące stosunki między przedsiębiorcami.

11. Centa.pl nie dopuszcza składania przez uczestników ofert z zastrzeżeniem terminu lub warunku.

12. Minimalne postąpienie podczas licytacji wynosić będzie: 100,00 zł (sto złotych) dla przedmiotów z ceną wywołania opublikowaną podczas otwartego etapu pierwszej edycji aukcji mniejszą niż 10.000,00 zł, 500,00 zł (pięćset złotych) dla przedmiotów z ceną wywołania opublikowaną mieszczącą się w przedziale od 10.000,00 złotych do 99.999,99 złotych oraz 1.000,00 zł (tysiąc złotych) dla przedmiotów z ceną wywołania opublikowaną podczas otwartego etapu pierwszej edycji aukcji wyższą lub równą kwocie 100.000,00 zł.

Centa.pl może wyznaczyć dla poszczególnej aukcji minimalne postąpienie w wysokości odmiennej od wskazanych powyżej. W takim przypadku wysokość minimalnego postąpienia zostanie opublikowana przy informacji o aukcji.

13. Centa.pl zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia aukcji bez podania przyczyn w każdym momencie, również po jej zakończeniu. W takim przypadku wyłączone są jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze uczestników aukcji wobec Centa.pl lub sprzedającego.

14. Terminy „oferta” , „oferta zakupu”, „oferowany” i ich dalsze odmiany nie będą rozumiane przez strony w znaczeniu w jakimkolwiek sensie sprzecznym bądź kolidującym z którymkolwiek postanowieniem niniejszego regulaminu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, strony uznają, iż decydujące znaczenie będą mieć postanowienia niniejszego regulaminu.

15. Dla ustalenia czasu dokonania przez Centa.pl lub uczestników aukcji poszczególnych czynności związanych z przebiegiem aukcji, decydujący będzie czas wskazywany przez serwer wykorzystywany przez Centa.pl.


§ 4.

Zakończenie aukcji i zawarcie umowy sprzedaży.

1. Zakończenie aukcji następuje :

a ) z upływem zamkniętego etapu poszczególnej edycji aukcji, podczas której przynajmniej jeden uczestnik skutecznie złożył ofertę zakupu, przy czym o ile dla danej edycji aukcji została opublikowana cena wywołania, to oferta zakupu powinna zostać złożona w wysokości nie mniejszej od ceny wywołania obowiązującej podczas tego etapu aukcji,

albo

b ) z bezskutecznym upływem czasu trwania trzeciej kolejnej edycji aukcji, z tym jednak zastrzeżeniem, iż w przypadku upływu czasu trwania otwartego etapu trzeciej edycji aukcji, podczas której to aukcji nie wpłynęła żadna wiążąca oferta, Centa.pl może zadecydować o przedłużeniu trzeciej edycji aukcji z jednoczesną publikacją nowych terminów zakończenia otwartego i zamkniętego etapu tejże edycji aukcji.

2. Z momentem zakończenia aukcji wyłoniony zostaje uczestnik, który zaproponował najwyższą cenę zakupu i spełnił wszystkie inne warunki aukcji i niniejszego regulaminu. Centa.pl będzie publikować na stronach internetowych pod adresem http://www.centa.pl login uczestnika, który zaproponował najwyższą ofertę oraz wysokość tej oferty. Wyłoniony w ten sposób uczestnik nabywa rzecz wystawioną na aukcji za zaproponowaną przez tego uczestnika cenę zamknięcia, o ile będzie ona co najmniej równa ustalonej przez sprzedającego cenie minimalnej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wydanie rzeczy i przejście prawa własności nastąpi dopiero po zapłacie całości ceny na rzecz sprzedającego. Centa.pl poczyni starania do dodatkowego poinformowania tego uczestnika o wygraniu aukcji w sposób adekwatny do sposobu złożenia przez niego oferty. Brak dojścia powiadomienia od Centa.pl nie zwalnia jednak uczestnika od obowiązku samodzielnego uzyskania informacji w tym zakresie bezpośrednio po zakończeniu aukcji, ani nie przedłuża terminu do zawarcia umowy sprzedaży, zapłaty całości ceny i odbioru rzeczy. W ciągu jednego dnia roboczego od zakończenia aukcji, Centa.pl opublikuje cenę zamknięcia zaproponowaną skutecznie podczas trwania aukcji. Wszyscy uczestnicy aukcji zobowiązani są sprawdzać wysokość ceny zamknięcia zaproponowanej skutecznie podczas trwania aukcji. Wszyscy uczestnicy, którzy zaproponowali cenę nie niższą od opublikowanej ceny zamknięcia, zobowiązani są do niezwłocznego kontaktu z Centa.pl w celu ustalenia czy to ich oferta nie okazała się ofertą wygrywającą aukcję. Ryzyko ewentualnych ujemnych skutków zaniechania przez uczestnika aukcji dokonania takich ustaleń i przekroczenia terminu do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, spoczywa wyłącznie na uczestniku aukcji.

3. Uczestnik, który skutecznie złożył najwyższą ofertę zakupu jest zobowiązany do zapłaty całości ceny sprzedaży w dniu zawarcia umowy sprzedaży. . W przypadku, gdy uczestnik uiści na rzecz sprzedającego jakąkolwiek kwotę przed zawarciem umowy sprzedaży, kwota ta traktowana będzie jako zabezpieczenie wykonania przez uczestnika obowiązku zapłaty ceny sprzedaży, przy czym jeśli uczestnik:

  • nie dokona zapłaty ceny sprzedaży w dniu zawarcia umowy sprzedaży, kwota wpłacona tytułem zabezpieczenia zostanie potrącona przez sprzedającego z należnością z tytułu ceny sprzedaży; potrącenie nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

  • dokona zapłaty ceny sprzedaży w dniu zawarcia umowy sprzedaży, sprzedający dokonana na rzecz uczestnika zwrotu kwoty wpłaconej wcześniej tytułem zabezpieczenia; zwrot nastąpi w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

Zawarcie umowy sprzedaży wraz z odbiorem rzeczy nie może nastąpić jednak później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia aukcji. Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w opublikowanym miejscu siedziby Centa.pl. Odbiór rzeczy za pisemnym pokwitowaniem i zwolnienie z zastrzeżenia prawa własności rzeczy przysługującego sprzedającemu nastąpi w miejscu przechowywania rzeczy po zapłacie całości ceny sprzedającemu.

4. W przypadku bezskutecznego zakończenia aukcji, Centa.pl może ponownie zorganizować kolejną aukcję w celu wyszukiwania oferentów i pośrednictwa w sprzedaży rzeczy.

§ 5.

Rozliczenie kwot wpłaconych tytułem wadium.

1. Kwoty wpłacone uprzednio tytułem wadium przez uczestnika, który skutecznie złożył najwyższą ofertę zakupu, zostaną zaliczone przez sprzedającego na poczet ceny z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku nie wywiązania się przez uczestnika z któregokolwiek spośród obowiązków dotyczących terminowego podpisania umowy sprzedaży, zapłaty ceny lub odbioru rzeczy, sprzedający może odstąpić od zawarcia od umowy sprzedaży zawiadamiając o tym uczestnika aukcji. W takim przypadku wadium ulega przepadkowi w pełnej wysokości na rzecz Centa.pl tytułem ryczałtowego pokrycia kosztów organizacji aukcji. Przepadek wadium nie wyłącza możliwości dalszych roszczeń odszkodowawczych Centa.pl lub sprzedającego wobec nierzetelnego uczestnika aukcji.

2. Kwoty wpłacone uprzednio tytułem wadium przez uczestników, których oferty nie okazały się najwyższymi, zostaną przez Centa.pl zwrócone w wysokości nominalnej w terminie 7 dni od zakończenia aukcji.

3. Uczestnik może dokonać na rzecz Centa.pl wpłaty depozytu pieniężnego z przeznaczenie jego na wadium. W takim przypadku uczestnik w celu wzięcia udziału w aukcji informuje Centa.pl poprzez wiadomość e-mail o przeznaczeniu tego depozytu lub jego części na wymagane wadium do konkretnej aukcji. Po bezskutecznym zakończeniu aukcji Centa.pl przeksięgowuje wadium na poczet depozytu uczestnika, który będzie utrzymywany przez Centa.pl do czasu otrzymania pisemnej dyspozycji o jego zwrocie na rachunek bankowy uczestnika aukcji. W takim przypadku zwrot wadium następuje w ciągu 7 dni od otrzymania stosownej dyspozycji. Depozyty pozostaną nieoprocentowane, a Centa.pl oraz sprzedający nie będą ponosić wobec uczestników, którzy uiścili depozyty jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu ewentualnych utraconych korzyści związanych brakiem oprocentowania tych depozytów.

§ 6.

Ceny.

1. Wszelkie publikowane przez Centa.pl ceny są cenami brutto wyrażonymi w złotych. Uczestnicy składający oferty zakupu zobowiązani są do podawania w swoich propozycjach wysokości cen brutto wyrażonych w złotych.

2. Wszelkie sprzedawane rzeczy będą odbierane przez nabywcę na jego własny koszt ze wskazanego przez Centa.pl miejsca ich przechowywania. Ewentualne koszty transportu, koszty załadunku, koszty ubezpieczenia, koszty naprawy, koszty uruchomienia rzeczy, koszty koniecznych paliw, olejów i części zamiennych, ewentualne koszty dalszego przechowywania rzeczy w dotychczasowym miejscu już na ryzyko nabywcy, itp. inne koszty dodatkowe związane z odbiorem rzeczy, nie będą wliczone w proponowane ceny i zostaną poniesione przez nabywcę w jego własnym zakresie bez możliwości regresu wobec Centa.pl lub sprzedającego.

3. Sprzedający będzie wystawiał faktury VAT z tytułu sprzedaży rzeczy, jednakże będą one doręczane nabywcom, wyłącznie na uprzednie wyraźne żądanie nabywcy. Nabywca akceptuje, że faktura VAT może zostać mu doręczona przez sprzedającego po podpisaniu umowy sprzedaży, a brak faktury VAT nie zwalnia nabywcy z obowiązku terminowej zapłaty ustalonej ceny sprzedaży.

4. Ewentualny obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych obciąża nabywcę rzeczy.

§ 7.

Odpowiedzialność Centa.pl.

1. Centa.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowe działania bądź zaniechania sprzedających.

2. Centa.pl oraz sprzedający nie udzielają gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane rzeczy. Centa.pl oraz sprzedający wyłączają rękojmię za wady fizyczne i wady prawne wszystkich sprzedawanych rzeczy.

3. Centa.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność realizacji aukcji wynikające z przyczyn technicznych lub leżących poza wolą Centa.pl. Centa.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezamierzone, przypadkowe lub pomyłkowe zawieszenie, przerwanie, przedterminowe zakończenie bądź usuniecie aukcji. Odpowiedzialność odszkodowawcza Centa.pl z tytułu wszelkich błędów, jest ograniczona do maksymalnej kwoty 1.000,00 złotych ( słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 8.

Dane osobowe.

1. Uczestnik aukcji będący osobą fizyczną poprzez udział w aukcji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Centa.pl i Sprzedającego swoich danych osobowych.

2. Uczestnik aukcji ma prawo wglądu i żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia jego danych osobowych w siedzibie Centa.pl. Żądanie takie winno zostać skierowane do Centa.pl pisemnie.

3. Dane osobowe uczestników aukcji mogą zostać udostępnione przez Centa.pl sprzedającemu i osobom reprezentującym lub współpracującym ze sprzedającym w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

§ 9.

Postanowienia końcowe.

1. Centa.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie poprzez opublikowanie nowego brzmienia regulaminu w miejscu publikacji dotychczasowej wersji. W razie braku wskazania terminu wejścia w życie zmian do regulaminu, zmiany te obowiązywać będą od dnia następnego po ich opublikowaniu. Aukcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian do regulaminu, zostaną ukończone na dotychczasowych zasadach.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Centa.pl na podstawie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Poznaniu według prawa polskiego.